Pravidla

Pravidla závodu V Benešově straší 2023 (XVII. ročník)

V Benešově straší je orientační šifrovací závod inspirovaný závodem Prahou plnou strašidel. Závod je určený jak pro šestky vlčat/světlušek, či družiny skautů/skautek, tak i pro veřejnost. Pořadatelem závodu jsou skauti a skautky ze střediska Fr. Konáše Benešov.

1. Registrace

1.1. Registrace probíhá 25. 11. 2023 od 14:00 hodin v prostorách Základní školy Benešov, Dukelská 1818, 256 01 Benešov (dále jen „ZŠ Dukelská“).

1.2. Startovné za 1 člena v jakékoliv hlídce je 50 Kč. Nesoutěžní doprovod (tedy ten, kdo není registrovaný jako součást soutěžní hlídky – týká se i doprovodů u kategorie vlčata a světlušky s doprovodem) platí tehdy, pokud chce získat poukaz na občerstvení (párek s rohlíkem).

2. Soutěžní kategorie

2.1. Hlídky jsou rozděleny do šesti soutěžních kategorií následovně:

2.1.1. Skautské hlídky
     • Vlčata a světlušky s doprovodem
      • V kategorii „vlčata a světlušky s doprovodem“ soutěží hlídky, jejichž členové jsou narozeni v roce 2012 či později.
      • Hlídku může doprovázet jeden straší vedoucí.
      • Doprovod se na trati pohybuje spolu s hlídkou a jeho hlavním úkolem je dohlídnout na bezpečnost hlídky a zamezit případným nebezpečím (např. při přecházení frekventovaných ulic). Z toho důvodu je doprovod také označen reflexní vestou.
      • Úkolem doprovodu není hlídce napovídat a jinak pomáhat s luštění šifer či hledáním strašidel.
     • Vlčata a světlušky
      • V kategorii „vlčata a světlušky“ soutěží hlídky, jejichž členové jsou narozeni v roce 2012 či později.
      • Doprovod zde není povolen.
     • Skauti a skautky
      • V kategorii „skauti a skautky“ soutěží hlídky, jejichž členové jsou narozeni v roce 2008 či později.
      • Doprovod zde není povolen.
2.1.2. Hlídky veřejnosti
     • Veřejnost – děti
      • V kategorii „veřejnost – děti“ soutěží hlídky, jejichž členové jsou narozeni v roce 2008 či později.
      • Doprovod zde není povolen.
     • Veřejnost – rodiny
      • V kategorii „veřejnost – rodiny“ soutěží hlídky, jejichž členové jsou složení z dětí (narozených v roce 2008 a později) a ostatních (starších).
     • Veřejnost – dospělí
      • V kategorii „veřejnost – dospělí“ soutěží hlídky, jejichž členové nespadají ani do jedné z předešlých kategorií.
      • V této kategorii mohou soutěžit i roveři & rangers (skauti starší 15 let).

2.2. Hlídky mohou být chlapecké, dívčí nebo koedukované.

3. Složení hlídek

3.1. Závodu se může zúčastnit kdokoliv.

3.2. Hlídky skautských kategorií nastupují k závodu s 3–5 členy. Pokud oddíl nemůže vytvořit hlídky s odpovídajícím počtem členů, může sestavit i hlídku dvojčlennou. Takovou hlídku může však mít v každé kategorii maximálně jednu.

3.3. Hlídky kategorií veřejnosti nastupují k závodu s 1–5 členy. Oproti skautským kategoriím se závodu veřejnosti tedy může účastnit i jednotlivec.

4. Před startem závodu

4.1. Před samotným startem závodu obdrží při registraci každá hlídka mapu herní oblasti (část města Benešova) a ID kartu, na které jsou uvedeny tyto informace: kategorie, číslo hlídky, čas jejího startu a identifikační čárový kód.

5. Doba trvání závodu

5.1. Hlídky startují s intervalem 1 minuta. Startuje současně vždy jedna hlídka z každé kategorie.

5.2. Na zvládnutí závodu je hlídce přidělen čas 1 hodina a 30 minut od jejího startu. Pokud hlídka časový limit nedodrží, bude ze závodu diskvalifikována.

5.3. Pokud se hlídka nedostaví na start závodu v přiděleném čase, může startovat v nejbližším možném termínu s další vlnou závodníků. Uvedený čas 1 hodina a 30 minut se jí však počítá od času startu, který má uveden na ID kartě.

6. Průběh závodu

6.1. V přiděleném startovním čase obdrží hlídka na startu závodu balíček 10 šifer. Každá z 10 šifer vede k jednomu z 10 strašidel umístěných v ulicích Benešova. Poté je hlídka vypuštěna na trať závodu.

6.2. Šifry v balíčku jsou obodované v rozsahu 1 až 3 body. Počet bodů se liší v závislosti na obtížnosti šifry a vzdálenosti strašidla od startu závodu.

6.3. Úkolem hlídky je v průběhu závodu šifru rozluštit, vyhledat pomocí mapy příslušnou ulici Benešova a nalézt v ní strašidlo. Na místě musí hlídka strašidlu odevzdat správný ověřovací kód. Kódy jsou součástí balíčku šifer. Správným kódem je ten, který se v balíčku šifer nachází na stránce s šifrou, která hlídku dovedla k umístění strašidla.

6.4. Pokud hlídka odevzdá strašidlu správný kód, výměnou od něj získává bodovací lístek s jeho obrázkem a počtem bodů. Pokud hlídka odevzdá strašidlu špatný kód, strašidlo si jej nechává, aniž by hlídce vydalo bodovací lístek.

6.5. Bodovací lístky hlídka musí v průběhu závodu bedlivě opatrovat. Na konci závodu je odevzdává společně s ID kartou zpět pořadatelům v cíli závodu. Na základě odevzdaných bodovacích lístků (lístek od každého strašidla se započítá pouze jednou) se stanovuje pořadí hlídek, viz bod 5 těchto pravidel.

6.6. Upozorňujeme, že strašidla mohou v průběhu závodu měnit svá stanoviště. Vždy zůstávají v rámci příslušné ulice. Stanoviště strašidla nemusí být vždy patrné na první pohled. Vždy je však zřetelně označeno.

7. Co na trati závodu není dovoleno?

7.1. Na trati závodu je zakázáno používat mobilní telefon (vyjma případů nebezpečí či krajní nouze – např. pokud se hlídka ztratí).

7.2. Doprovod, který nesoutěží s hlídkou, nesmí hlídce radit. Toto pravidlo se vztahuje i na doprovod hlídky v kategorii „vlčata a světlušky s doprovodem“.

8. Bodování a způsob určení vítěze

8.1. Vítězem závodu je ta hlídka, která získá v průběhu závodu nejvyšší počet bodů, a zároveň do cíle dorazí před koncem časového limitu. V případě shodného počtu bodů i shodného času rozhoduje o pořadí počet správně vyluštěných těžších šifer.

8.2. Vyhlášeny a oceněny budou první tři hlídky z každé kategorie. Celkové vyhodnocení závodu bude později umístěno na oficiálních webových stránkách závodu.

8.3. Součástí závodu je rovněž soutěž Miss Huhula (o nejlepší strašidelný kostým závodu), která se koná před vyhlášením výsledků závodu. V ní mohou závodníci svým hlasováním podpořit strašidlo, jehož kostým se jim nejvíce zamlouvá. Hlasuje se zařazením závodníka do zástupu před vybrané strašidlo.

9. Další důležité informace k závodu

9.1. Pořadatelem závodu je Junák – český skaut, středisko Fr. Konáše Benešov, z. s., evidenční číslo: 211.01, IČO: 185 94 956, se sídlem: Lbosín 2, 257 26 Divišov. Pořadatele můžete kontaktovat na e-mailu: info@junakbenesov.cz.

9.2. Informace o závodu, zejména tato pravidla a aktuální pokyny pořadatele k organizaci závodu, budou k dispozici na následujících odkazech:

   Doporučujeme jejich sledování.

9.3.Před samotným závodem doporučujeme seznámit se se šiframi z minulých ročníků. Příklady řešení šifer či jejich variací budou vyvěšeny s dostatečným předstihem v místě startu. Archiv šifer z minulých ročníků je závodníkům k dispozici na oficiálním webu závodu:
https://www.vbenesovestrasi.junakbenesov.cz/archiv.